Archive for the ‘BÀI TẬP VỀ NHÀ LỚP 5 ( LUYỆN THI)’ Category

BT ngày 2/9 lớp 4 ( online)

 1. Hai bạn Nam và Dũng cùng làm một công việc. Nếu một mình bạn Nam làm thì phải 6h mới xong, nếu một mình bạn Dũng làm thì chì mất 3 giờ là xong. Hỏi cả 2 người cùng làm thì trong bao lâu sẽ xong việc?
 2. Ba người chia nhau 1 tấm vải, người thứ nhất lấy 2/5 tấm vải, người thứ hai lấy 2/7 tấm vải. Số vải còn lại người thứ ba lấy hết. Biết tấm vải dài 70m, hỏi người thứ ba lấy bao nhiêu?
 3. Một đội công nhân sửa một đoạn đường, ngày thứ nhất sửa được 2/7 đoạn đường, ngày thứ hai sửa được đoạn đường bằng 7/6 ngày thứ nhất. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu phần đoạn đường nữa mới xong?
 4. Chị Tư có một tấm vải, lần đầu chị ca9t1 ra ¼ tấm vải, lần sau chị cắt ra số  vải bằng 2/5 số vải còn lại sau khi cắt lần đầu. Hỏi:
  1. Lần sau chị đã cắt ra bao nhiêu phần tấm vải?
  2. Nếu tấm vải dài 40m thì lần sau chị đã cắt ra bao nhiêu mát vải?
 5. Lớp 4A có 2/7 số học sinh đạt loại giỏi, số học sinh khá của lớp bằng 7/3 số học sinh giỏi. Hỏi số học sinh giỏi và khá bằng bao nhiêu tổng số học sinh cả lớp
 6. Một hình chữ nhật có diện tích bằng 2/3 m2. Chiều rộng bằng 3/4m.
  1. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.
  2. Một hình vuông có cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật đó thì có diện tích là bao nhiêu?
 7. Một tấm vải dài 40m. Người ta đã cắt ra ¼ tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem đi may áo gối, mỗi áo gối may hết 5/3m vải. Hỏi người ta may được bao nhiêu cái áo gối
 8. Trong một công viên, người ta đã dùng 3/5 diện tích để trồng bông, 2/7 diện tích để làm lối đi. Số phần diện tích còn lại người ta dùng để xây hồ nước. Hỏi hồ nước chiếm bao nhiêu phần diện tích công viên?
 9. Nam và Hải cùng làm chung một công việc thì phải 6 ngày mới xong. Nếu Nam làm riêng một mình thì phải mất 10 ngày mới xong. Hỏi nếu hải làm riêng một mình thì phải mất mấy ngày mới xong?
 10. Hãy viết phân số 5/6 thành tổng của hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau
 11. Một bể đang chứa 3/5 bể n ước.Người ta đổ thêm vào 1/3 bể nước nữa. Sau đó người ta dùng hết 2/3 bể nước. Hỏi số nước còn lại trong bề chiếm bao nhêu phần  bể?

Những ghi nhớ trước khi lên đường ứng thí. Chúc các con làm bài thật tốt, thật may mắn và bản lĩnh

Các dạng toán hay gặp:

 1. Tính toán:  gặp dạng này không còn cách nào khác là lấy nháp ra tính. Cứ bình tĩnh tính từ từ, tính các phép tính trong ngoặc trước, Sau đó làm theo thứ tự, cố gắng làm cho bài toán rõ rang, như thế mới không tính toán sai được
 2. Bài toán năng suất: tìm tất cả các dữ liệu có thể như trong 1 giờ mỗi người làm được bao nhiêu phần công việc,….điểm tính theo từng bước do đó cứ mỗi bước được từ 0,2 đến 0,75 điểm tùy bài
 3. Bài toán vận tốc, quãng đường thời gian: gặp những bài toán này chú ý đến các tỉ lệ: tỉ lệ giữa vận tốc và thời gian là tỉ lệ nghịch, chú ý đến vận tốc ngược dòng xuôi dòng,….
 4. Bài toán tổng tỉ hiệu tỉ: chú ý vẽ được sơ đồ, bắt buộc phải vẽ được sơ đồ mới có điểm. Ghi nhớ đối với dạng quy đồng tử số, số trung gian, them  bớt 1 số hay cùng them cùng bớt….
 5. Bài toán tuổi tác: ghi nhớ tuổi 1 người hơn tuổi 1 người không thay đổi, chú ý đến lập luận và vẽ sơ đồ
 6. Bài toán giải ngược: chú ý đến các bước giải từ dưới lên, các lập luận nữa nha các con
 7. Giải toán bằng phương pháp phân tích cấu tạo số: gọi các số thành các chữ tương ứng, sau đó làm bài toán 5 bước như cô đã hướng dẫn:
 8. Bài hình học: ôn lại hình học cho kỹ vào cho cô

 

Chú ý ôn những dạng trên, khi phát đề chừa ra 10 phút để đọc kỹ đề, ưu tiên suy nghĩ những câu đơn giản trước, để tránh làm mất thời gian nên chọn những câu thuộc các dạng “tủ” để làm. Bình tĩnh suy nghĩ, ghi ra giấy nháp phương pháp giải của từng bài theo dạng sơ đồ trước rồi mới bắt tay vào làm. Phần hay dễ bị bỏ qua nhất là phần sơ đồ và lập luận, nếu sai phần này nguy cơ bị gạch bỏ toàn bộ bài rất lớn. Các con cứ bình tĩnh, không được chỉ hay hỏi bài bạn. Tối nay lấy bộ đề ra làm các dạng hình học cho cô. Cô cho đề toán gồm những bài tiêu biểu của từng dạng các con làm luôn đề này. Tối nay ngủ sớm ngày mai đi thi.

P/s: nhớ ăn chè đậu xanh, đậu đỏ, tất tần tật các thể loại đậu, kỵ ăn trứng, ăn chuối, ăn bí

 

Đề”:

 

Câu 1: 

a. Tính A = ( 4,53 x 0,2 + 6,165b x 3 ) : 2,5

b. Tính

 

Câu 2: 

Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ đi phân số a/b thì được 2 phân số mới có tỷ số là 5.

Câu 3: 

Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc đó và người thứ hai làm một mình thì phải 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

 

Câu 4: Một ôtô dự định đi từ A đến B mất 3 giờ 12 phút nhưng thực tế vận tốc của ôtô chỉ bằng 80% vận tốc dự tính. Hỏi thực tế ôtô đi từ A đến B mất bao nhiêu lâu?

Câu 5: 
Tìm số có 2 chữ số biết rằng số này sẽ tăng 9 lần nếu ta viết thêm một chữ số vào giữa chữ số hàng đơn vị và hàng chục của số đó.

Câu 6: 
Hiện nay tuổi cha gấp 5 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 17 lần tuổi con. Tính tuổi của cha và của con hiện nay.

Câu 7: Hai hình chữ nhật có chiều rộng lần luợt là 5cm và 3cm. có diện tích bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi hình biết rằng tổng chu vi hai hình là 64cm.

Câu 8:  Số học sinh tổ một bằng 3/5 số học sinh tổ hai. Nếu chuyển 16 học sinh từ tổ hai sang tổ một thì số học sinh hai tổ bằng nhau. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

BTVN ngày 24/6/2012

457. _ What’s your father’s name ?

    _ ______ name is Hung.

A. He                                       B. His

C. She                                      D. Her

458. _ What _____ those, Bin ?

    _ They’re armchairs.

A. does                                    B. do

C. is                                         D. are

459. How many windows _____ in your class ?

A. are there                                       B. there are

C. there isn’t                           D. there aren’t

460. They often play soccer in the ______ .

A. school gate                          B. schoolyard

C. schoolmate                          D. schoolwork

461. Which word has three syllables ?

A. table                                    B. telephone

C. window                               D. bench

462. Those ______ pens and pencils.

A. is                                         B. are

C. has                                      D. have

463. Which word is the odd one out ?

A. couch                                  B. living room

C. table                                    D. armchair

464. _ What is it ?

      _ It’s an _____ .

A.armchair                              B. television

C. table                                    D. bookself

465. How  many syllables are there in the word television?

A. one                                      B. two

C. three                                    D. bench

466. Complete the square.

small large
light  

 

       

 

A. heavy                                  B. large

C. difficuilt                              D. good

467. _ _______

      _ No, he isn’t. He’s in the English class.

A. Is Bob in the English class?         B. Is Bob from Italy ?

C. Is Bob in the Frech class ? D. Is Exnglish difficuilt ?

468. _ Are  you in my history class ?

      _

 Yes, I _____ .

A. ’m                                       B. am

C. ’re                                       D. A & B

469. Which sentence is  correct ?

A. Please no eat in class          B. Please don’t eat in class.

C.  Please no to eat in class.    D. Please don’t to eat in class.

470. What _____ your favorite food ?

 A. is                                                 B. are

C. does                                    D. do

 

471. I’m not good _____ Frech.

A. at                                        B. on

C. for                                       D. by

472. What’s the matter?

A. All right.                                       B. Don’t bother.

C. Nothing.                                       D. Fine, thanks.

473. Which word is the odd one out ?

A. bed                                      B. table

C. window                               D. chair

474. Which word contains a different sound from the others ?

A. high                                    B. wide

C. fine                                      D. sit

475. The children wake _____ early in the morning.

A. off B. to

C. up D. out

476. _ What’s the date today ?

    _ It is _____ June.

A. twelve B. twelfth

C. twelve of D. the twelfth of

477. _ How many windows are there in your house ?

    _ ______ six.

A. There is                               B. There are

C.There  has                                      D. There  have

478. _ _____ is Phong ?

    _ He’s in the livingroom.

A. When                                  B. Where

C. Who                                    D. What

479. Which verb adds _ es in the third person ?

A. go                                       B. write

C. sleep                                   D. tell

480. ______ a clock in your room ?

A. Are there                             B. Is there

C. Have there                          D. Has there

481. Put these sentences in the correct order to make a conversation.

a. Her name’s Julie.

 

b. She’s a nurse.

c. Who’s  that ?

d. What’s her  name ?

e. What does she do ?

f. That’s  my sister.

A. d-e-a-b-f-c                           B. b-a-f-d-e-c

C. c-f-d-a-e-b                           D. e-f-d-b-a-c

482. This is Mr. Ba and _____ students.

A. him                                     B. his

C. he                                        D. _

483. How old are _____, Trung and Minh ?

A. we                                       B. he

C. she                                                D. you

484. twenty _ five _ eight = ______ .

A. five                                     B. six

C. seven                                   D. eight

485. Complete the square.

hours clock
months  

 

       

 

A. day                                     B. calendar

C. moon                                  D. year

486. Which word is the odd one out ?

A. book                                   B. magazine

C. record                                 D. newspaper

487. I _____ old clothes  when working in the garden.

A . carry                                  B. do on

C. wear                                    D. dress

488. _ What ______ ?

      _ Beautiful.

A. the wearther is like             B. is the wearther like

C. weather is it like                  D. like is the weather

489. How _____ your brother’s name?

A. do you spell                        B. is  the spelli ng of

C. to writing                            D. write

490. Which sentence is correct ?

A. Are these your luggage ?    B. Is your luggage this one ?

C. Is this your luggage ?                   D. Are these your luggage ?

 

 

 

Nguồn:      www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 23/06/2012

I-     Odd one out :

11:A.sit                B. book                C. open                D. close

 

12:A. live             B. open                C. twelve              D. come

 

13:A. pencil                   B. teacher             C. eraser               D. pen

 

14:A. where                    B. what                C. this                  D. how

 

15:A. desk            B. table                 C. classroom        D. board

 

16:A.cat               B. dog                  C. fish                  D. chicken

 

17:A. teacher        B. chair                C. doctor              D. nurse

 

18:A. in                B. at                     C. grade                D. on

 

19:A. we               B. she                             C. me                    D. his

 

20:A. first             B. seven               C. second             D. fifth

 

II) Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng để hoàn thành câu ( 2,5 Ms ).

 

     1. I’m ………………… I’d like some noodles.

            a. thirsty                                  b. hungry                                             c. empty

     2. There is ………………… water in the bottle.

            a. any                                       b. many                                               c. some

     3. What’s he doing ? => He’s ………………………………………………….

            a.swims                                  b.swimming                                         c.swim

     4. We go to the movies …………………. Sunday evening

            a. to                                         b. at                                                     c. on

     5. It’s very ………………….. in the winter

            a. cold                                     b. hot                                                   c. cool

     6. They are doing ………………………. homework at the moment.

            a. them                                                b. theirs                                               c. their

     7. He sometimes …………………… to pop music.

            a. listens                                  b. reads                                                c. watches

     8. How …………….. is a sandwich ? => It’s 2.000 dong.

            a. many                                    b. much                                               c. old

     9. How ………………… does she go joing ? => Every evening.

            a. many                                    b. much                                               c. often

     10. ……………………. is the weather like in the summer ?

            a. what                                                b. which                                              c. how

Gợi ý BTVN ngày 22/6

GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ “GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ RẠNG”

Con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội. Môi trường, hoàn cảnh xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi người. Bàn về vấn đề này, tục ngữ có câu:

“ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Mực là một chất liệu để viết, có màu đen; đèn là một vật dụng phát ra ánh sáng. Gần ánh đèn mọi vật sẽ được soi sáng. Nhưng mực và đèn còn là hai hình ảnh tượng trưng cho môi trường sống của con người. Khi sống trong một môi trường xấu thì con người cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái xấu xa. Nếu sống trong một môi trường tốt thì con người đó cũng sẽ được ảnh hưởng những điều tốt đẹp. Từ đó, ông cha ta muốn khuyên dạy chúng ta phải biết chọn cho mình một môi trường sống thật tốt. Bởi vì môi trường sống có ảnh hưởng lớn tới nhân cách của con người.

Vậy, tại sao ông cha ta lại nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” ? Mỗi một người đều sống trong một môi trường khác nhau nhưng phải biết chọn cho mình một môi trường sống tốt. Môi trường sống tốt đó là một môi trường biết đoàn kết yêu thương, biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ…. Vì vậy nếu chúng ta không biết chọn cho mình một môi trường sống tốt đẹp thì nhân cách của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Câu tục ngữ đã khuyên dạy chúng ta tránh xa môi trường xấu, bởi vì nếu sống trong môi trường xấu, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái xấu xa; còn ở những môi trường tốt chúng ta sẽ đựơc học tập những điều tốt đẹp, mở mang vốn hiểu biết và trở thành con người có ích cho xã hội. Đặc biệt, cuộc sống con người khi gặp phải khó khăn rất dễ bị xa ngã nếu không tỉnh táo sẽ bị cám dỗ làm mất đi nhân cách tốt đẹp của mình. Vì vậy, câu tục ngữ thực sự như là một lời giáo huấn của ông cha ta.

Người học sinh chúng ta trong trắng, rất dễ bị tác động của môi trường sống bên ngoài. Vì vậy để giữ được nhân cách và phẩm chất của mình, chúng ta phải nhận thức được vai trò của môi trường sống vô cùng quan trọng tới việc hình thành nhân cách của con người. Nghĩa là chúng ta phải xa lánh những tệ nạn xã hội, phải biết chọn bạn mà chơi để nhân cách của mình không bị vẩn đục; biết phân tích giảng giải cho bạn bè hiểu được gía trị của phẩm chất đạo đức con người. Chúng ta phải luôn luôn biết được bổn phận của người học sinh, biết gần gũi thân ái với bạn bè để xung quanh chúng ta luôn có môi trường sống tốt đẹp để chúng ta hoàn thiện nhân cách của mình.

Câu tục ngữ với hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng đã trở thành một bài học có giá trị để giáo dục biết bao thế hệ thấy được vai trò của môi trường sống. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều những tệ nàn xã hội thì việc làm theo lời khuyên của cha ông ta thực sự có giá trị đối với mỗi người.

Đề thi thử môn toán ngày 15/06/2012

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NGÀY 15/06/2012

Thời gian: 60 phút

 

 

Câu 1: Tính ( 2 điểm)

cau1

Câu 2:  (2 điểm)

a./ Trung bình cộng của phân số bằng 13/36. Trung bình cộng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng 5/12. Trung bình cộng của phân số thứ 2 và phân số thứ ba bằng 7/24. Tìm 3 phân số đó.

b./  Cho phân số 11/13. Nếu trừ ở cả tử và mậu của phân số đã cho cùng 1 số tự nhiên ta đụơc phân số mới có giá trị là 7/9. Tìm số đó?

Câu 3: ( 2 điểm)

Tổng của 3 số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ 2 hoặc lấy số thứ hai chia cho số thứ 3 đều đụơc thuơng là 3 dư 1. Tìm 3 số ấy.

Câu 4: (2 điểm)

Một ngùơi đi xe máy từ TPHCM đến Phan Thiết. Ngày đầu ngùơi đó đi đụơc 1/6 quãng đuờng, ngày thứ 2 đi đụơc 2/5 quãng đuờng còn lại và 36km. Ngày thứ 3 đi đuợc 1/3 quãng đừong còn lại sau ngày thứ 2  và 45km. Ngày thứ 4 đi thêm 37km nữa thì đến nơi. Tìm quãng đùơng từ TPHCM đến Phan Thiết.

Câu 5: ( 2 điểm)

Một hình chữ nhật có hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là 36km. Nếu tăng chiều rộng và chiều dài them 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng them 291 cm2. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu

Hạn chót nộp bài là 11h ngày 16/06, gửi mail đến hộp thư: boiduongvanhoaTDN@gmail.com

www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 31/5

Đề 1: Em hãy kể một câu chuyện về tình bạn làm em  nhớ mãi

Đề 2: Em hãy kể về 1 chuyến đi chơi đáng nhớ với gia đình

Đề 3: Em hãy lập dàn ý bài văn sau đây

Đề: Em hãy phân tích ý nghĩa câu ca dao

” Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như núơc trong ngùôn chảy ra”

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 25/5 Vinh

Bài 1: Tổng chiều dài của 3 tấm vải xanh, trắng, đỏ là 108m. Nếu cắt 3/7 tấm vải xanh, 1/5 tấm vải trắng và 1/3 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 3 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Húơng dẫn: Tìm phân số chỉ số phần còn lại của mỗi tấm vải, sau đó quy đồng tử số

Bài 2: Cho phân số 34/41. Hãy tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở tử số nvà thêm m ở mẫu số ta đuợc một phân số mới. Rút gọn phân số mới này ta đụơc phân số 2/3

Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 ngùơi ăn trong vòng 10 ngày. Ba ngày sau, đơn vị đó tăng thêm quân số 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu mấy ngày gạo?

Bài 4: Một ngùơi đi chợ bán trứng, lần thứ nhất bán đuợc phân nửa số trứng thêm 1 quả. Lần thứ thứ hai bán phân nửa số trứng còn lại thêm 2 quả. Lần thứ ba bán phân nửa số trứng còn lại sau lần bán thứ 3 thì vừa hết số trứng. Hỏi nguời đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài 5: Năm nay tuổi mẹ hơn con là 24. Tìm tuổi của mẹ con hiện nay biết rằng 3 năm nữa thì tuổi ẹ gấp 3 lần tuổi con

 

 

Ngùôn:   www.boiduongvanhoa.com

BTVN ngày 24/5 Vinh

Bài 1:

a) Tổng 2 số là 2007. Số bé bằng 4/5 số lớn. Tìm hai số

b) Hiệu 2 số là 1995. Số lớn bằng 7/2 số bé. Tìm hai số

Bài 2: Cho 3 số. Biết số thứ nhất là 4,9. Số thứ hai là 4,3. Số thứ ba kém trung bình cộng của 3 số là 0,2. Tìm số thứ ba

Bài 3: Hai nguời thợ làm chung công việc trong 6 giờ. Nếu ngùơi thợ thứ nhất làm 1 mình xong công việc trong 12 giờ. Hỏi ngùơi thợ thứ ha i làm một mình trong bao lâu

Bài 4: Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, 12 năm trúơc tuổi bố gấp 7 lần tủôi con. Hỏi tủôi hiện nay của mỗi ngùơi

Bài 5: Tìm hai số có hiệu là 402. Bíêt rằng nếu lấy số lớn chia cho số  bé ta đụơc thuơng là 6 và số dư là 12

 

 

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Bài tập về nhà ngày 6/5

Bài 1: 3 nguời cùng mua 1 chiếc xe. Số tiến ngùơi thứ nhất góp bằng 1/6 số tiền ngùơi thứ hai, số tiền ngùơi thứ ba góp bằng 3/2 số tiền ngùơi thứ hai góp. Hỏi mỗi ngùơi góp bao nhiêu tiền biết số tiền mua chiếc xe là 48000USD.

Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu them số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta đụơc một số mới có ba chữ số hơn số cũ  216 đơn vị.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng them 4m va giảm chiều dài 2m thì đụơc 1 hình vuông.

a.    Tìm diện tích thửa ruộng.

b.    Ngùơi ta dung 1/3 diện tích để trồng hoa màu, 1/10 diện tích để làm lối đi. Tìm phần diệc tích còn lại

Bài 4: Một nhóm ngùơi ngày đầu tiên đào đụơc 1/9 đoạn đùơng và 2m, ngày thứ hai đào đụơc 1/3 đoạn đùơng còn lại và 5m thì còn lại 31m. Tìm đoạn đùơng phải đào.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.